ADALET KOMİSYONU ÜYELERİMİZ
 
Seyfi HAN
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı

 

Mehmet YURTSEVEN  
Cumhuriyet Başsavcısı Hâkim


Adalet Komisyonunun Kuruluşu

Adalet Komisyonlarının kuruluş ve görevleri, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 113, 114 ve 115 inci maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Adalet komisyonları, idarî birimdir. Yargılama faaliyetleri bulunmamaktadır. Yaptıkları görev idarî işlem niteliğinde olup, Anayasanın 125 inci maddesi gereğince yargı denetimine tabidir. Ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yargı çevresinde görev yapmak üzere bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu kurulur. Adalet komisyonlarının kuruluşu 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 113 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Komisyonlar üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verebilirler. Her adalet komisyonunun bulunduğu yerde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar memurdan oluşan birer büro bulunur.

Adlî Yargı Adalet Komisyonlarının Yapısı

Adlî Yargı Adalet Komisyonları bir başkan, iki asıl, bir yedek üyeden oluşmaktadır. Komisyonun bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısı komisyonun doğal asıl üyesidir. Komisyon başkanı ile bir asıl üye ve bir yedek üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca o yer hâkimleri arasından seçilmektedir. Başkanın yokluğunda komisyona hâkim olan asıl üye başkanlık eder. Cumhuriyet Başsavcısının yokluğunda ise kendisine vekâlet eden Cumhuriyet Savcısı komisyona katılır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dışındaki adlî ve idarî yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin özlük işlemleri adalet komisyonlarınca yapılır.

Bu kadro unvanları şunlardır:

- Yazı İşleri Müdürü

- İdarî İşler Müdürü

- İnfaz ve Koruma Baş memuru

- Memur

- Ambar Memuru

- Emanet Memuru

- İnfaz ve Koruma Memuru

- Santral Memuru

- Satın alma Memuru

- Tebligat Memuru

- Tahsildar

- Cezaevi Kâtibi

- Zabıt Kâtibi

- Şoför

- Sağlık Memuru

- Hayvan Sağlığı Memuru

- Tekniker

- Teknisyen

- Teknisyen Yardımcısı

- Hizmetli

- Aşçı

- Kaloriferci

- Bekçi

- Mübaşir

Adalet Komisyonlarının Görevleri

İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklardan merkezî sınavda başarılı olanların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlarını yapmak, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla başarılı olanların atanmalarını teklif etmek.

Aslî Devlet memurluğuna atanmaları, sicil ve disiplin işlemleri, görevden uzaklaştırılmaları, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlemlerini bu Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek.

Naklen veya hizmet gereği atamasını, ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının görüşünü alarak, yetki alanı içerisinde yapmak.

Geçici olarak görevlendirmesini, yetki alanı içerisinde altı ayı geçmemek üzere yapmak.

Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Buna göre Adalet komisyonları; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun özel hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca, ilgili personelin;

- Atama teklifi

- İlerleme ve yükselme,

- Aylık sosyal hak ve yardımları,

- Disiplin,

- Görevden uzaklaştırılmaları,

- Yetki alanındaki geçici görevlendirilmeleri,

- Bulundukları yargı çevresi içinde nakilleri,

- Yargı çevresi dışında naklen atama işleminde muvafakat verme,

- İşlemleri ile 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu uyarınca izleme kurulları üyelerinin seçimini yaparlar.

İlk defa Devlet memurluğuna atanması teklif edilen personelin atanmaları Bakanlık onayı ile tamamlanır. Bu personelin atanması, eğitilmesi ile ilgili usûl ve esaslar yönetmelikte gösterilir. Bu madde kapsamındaki personeli, ilgili adalet komisyonunun muvafakati, teklifi veya hizmetin gereği olarak başka bir adalet komisyonunun yetki alanına naklen atama veya geçici olarak görevlendirme yetkisi Adalet Bakanlığına aittir.

6. Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin yerine, bu hâkim görevine başlayıncaya veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar, o yerdeki hâkimler arasından, adalet komisyonu başkanına zorunlu hallerde görevlendirme yetkisi tanınmıştır.


Bu site Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi İşlem Şefliği tarafından hazırlanmıştır.