AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Seyfi HAN
ACM Başkanı

Ağır Ceza Üyesi
Yusuf ZABUN
Ağır Ceza Üyesi
Kadriye NAİR
Yazı İşleri Müdürü 

I. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Hâkim
Hülya ULUSAN
Yazı İşleri Müdürü 

II. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Hâkim
Nurfer BİLGİN
Yazı İşleri Müdürü 

III. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Hâkim
Ali Rıza ÖZGENÇ
Yazı İşleri Müdürü 

IV. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Hâkim
Behiye CANLI
Yazı İşleri Müdürü 

I. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Arzu K. YURTSEVEN
Hâkim
Arif ERARSLAN
Yazı İşleri Müdürü 

II. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Hâkim
Havva CAMCIOĞLU
Yazı İşleri Müdürü 

I. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Hâkim
Sabiha ÖZDEMİREL
Yazı İşleri Müdürü 

II. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Hâkim
Özgür AYTAR
Yazı İşleri Müdürü 

İCRA MAHKEMESİ
Hâkim
İsmail YORULMAZ
Yazı İşleri Müdürü 

AİLE MAHKEMESİ Çiğdem KARAARSLAN
Hâkim
Ebru N.YELDEN DURMUŞ
Yazı İşleri Müdürü 

İŞ MAHKEMESİ
Hâkim
Musa ÜRETEN
Yazı İşleri Müdürü 

İNFAZ HAKİMLİĞİ
Hâkim
Ayşe GÖKSU
Yazı İşleri Müdürü 

SULH CEZA HAKİMLİĞİ Fatih DELİCE
Hâkim
Mustafa Kemal KÖSEER
Yazı İşleri Müdürü

 

CEZA MAHKEMELERİ HAKKINDA

Ceza Mahkemeleri

Ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir.

Ceza Mahkemelerinin Kuruluşu

Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hâkimlidir. Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır. Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

Sulh Ceza Mahkemesinin Görevi

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza mahkemelerinin görevi içindedir.

Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri

Diğer ceza mahkemeleri, özel kanunlarla belirlenen dava ve işleri görür.

Mahkeme Görevinin Belirlenmesi

Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.

Ceza Mahkemelerinin Yargı Çevresi

Ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır. Ağır ceza mahkemeleri ile büyük şehir belediyesi bulunan illerde, büyük şehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan sulh veya asliye ceza mahkemelerinin yargı çevresi, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir ceza mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan diğer ceza mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
 

HUKUK MAHKEMELERİ HAKINDA

Hukuk Mahkemeleri

Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemeleridir.

Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu

Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hâkimlidir.  Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur ve mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır. Özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Hukuk mahkemeleri arasında iş dağılımı yapılması ve iş dağılımına ilişkin esaslar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.

Hukuk Mahkemelerinin Görevleri

Sulh hukuk mahkemeleri, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir. Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar. Özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin görevleri saklıdır.

Hukuk mahkemelerinin Yargı Çevresi

Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyük şehir belediyesi sınırları içindeki il ve ilçelerin adı ile anılan sulh veya asliye hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan hukuk mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.


Bu site Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi İşlem Şefliği tarafından hazırlanmıştır.